dinsdag 13 december 2016

OADER


t Is hail schane dat t Grunneger tiedschrift Krödde oet tied kommen is. Moar n nij Grunnegs literair tiedschrift is opstoan: Oader. t Is digitoal én vergees. Lezen allemoal (en schrieven)!

Zai hier.